Sau đó, sao chép và dán thẻ bên dưới vào giữa các thẻ body () của tất cả các trang AMP